Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtted


Vastu võetud komplekteerimisnõukogu poolt 10.02.2010, täiendatud 2012.

Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, Kultuuriministeeriumi poolt sätestatud riigieelarvelise toetuse kasutamise tingimustest, mis on esitatud Kultuuriministeeriumi ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti vahel sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingutes ning Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määrusest nr 31 „Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus“, mis sätestab asutuse põhiülesandeks koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

Komplekteerimispõhimõtted on suunav juhend komplekteerimisalase töö ühtsete põhimõtete väljatoomiseks. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus. Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud.

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, v.a väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadusele ning võimalustele.

Teavikute komplekteerimisel arvestatakse linnaosa haruraamatukogude omavahelise koostööga.

Kui tabelites pole kehtestatud maksimaalset eksemplaride arvu, siis võib vastavalt vajadusele ja võimalustele komplekteerida ka rohkem kui ühe eksemplari.

Vaata komplekteerimispõhimõtete tabelit.