Lugemissaali kasutajate rahulolu-uuringu tulemused

17. oktoobrist kuni 28. detsembrini 2011 viidi Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis läbi kasutajate rahulolu küsitlus.

Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada kasutajate lugemissaali külastamise eesmärgid ja nende rahulolu pakutavate teenuste ja teenindusega, lisaks uuriti millised infokanaleid kasutajad lugemissaali kohta info saamiseks eelistaksid.

 

Küsitlusele vastas 12 lugemissaali külastajat. Vastajatest 7 olid naised ja 5 mehed. Vanuseliselt oli vastajaid kõige rohkem kuni 25 aastaste vanusegrupis ja 26-40 aastaste vanusegrupis – mõlemaid 5. Tegevusala järgi jaotusid vastajad järgmiselt: 7 õpilast, 2 pensionäri, 2 töötajat, 1 töötu.


Konkreetsed lugemissaali külastamist ja kasutamist puudutavad küsimused:

Lugemissaali külastamise eesmärk oli enamus vastajatel lugejaarvutite kasutamine (8); õppetöö tegemine (7) ja vaba aja veetmine.

Enim kasutatava teenusena nimetasid vastajad e-kataloogi ESTER kasutamist ja infopäringute esitamist raamatukoguhoidjatele.

Lugejate rahulolu lugemissaali poolt pakutavate teenustega võib pidada heaks: hinnet 5 anti teenustele neljal korral; hindeid 4, 3 ja 2 kahel korral; kaks küsitletavat jätsid teenustele hinnangud andmata.

Ka lugemissaali kogu koostisega on lugejad rahul - seitse vastanutest on leidnud enda soovitud infot, neli küsitletavat jätsid küsimusele vastamata.

Kõige paremaks lugemissaali teenuste ja üritustega kursis olemise kanaliks peavad enamus vastajaid raamatukogu poolt saadetavaid uudiskirju lugejate e-posti aadressidele, sellist võimalust eelistaks vastanutest 8. Kahe lugeja hinnangul oleks kõige mugavam ja informatiivsem infot hankida raamatukogus koha peal, näiteks infostendidelt.

Lugemissaali sissepääsu kõrval olevalt infostendilt on enda jaoks kasulikku infot saanud 6 lugejat, teised ei ole seda stendi märganud.

Lugemissaalis korraldatavatelt raamatunäitustelt ja väljapanekutelt on enda jaoks huvitavat informatsiooni leidnud 9 küsitlusele vastajat.

Lugemissaali personali pädevusele ja viisakusele ning asjatundlikkusele andsid hinnangu 5, ehk suurepärane, 7 lugejat, kolme vastanu arvates väärib teenindus hinnet 4. 

Vastanute hulgast 8 külastavad lugemissaali iganädalaselt, 3 kuus vähemalt korra. Vastanutest pea kõik külastavad lisaks Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnale ka teisi raamatukogusid üle linna, sealhulgas näiteks Keskraamatukogu haruraamatukogusid, kuid ka Rahvusraamatukogu ja näiteks Tallinna Ülikooli akadeemilist raamatukogu.

Teenuste ja teeninduse paremaks muutmise ettepanekutena märkisid vastajad ära lugejaarvutite ja uute raamatute hulga suurendamise lugemissaalis. Lisaks märgiti, et lugemissaalis võiks rohkem korrale kutsuda neid inimesi, kes kõva häälega ja telefoniga rääkides teisi segavad ning müra tekitavad suured arvutid võiksid koha peal lugejatest kaugemal olla. Peale selle sooviti veel pehmemaid istumisaluseid, et oleks mugavam kauem koha peal lugeda. 
 


 

← Tagasi    ↑ Üles