Lugejate teadlikkus raamatukogus korraldatavatest koolitustest ja üritustest ning rahulolu nendega

Küsitluse eesmärgiks oli lugejate kaasabil välja selgitada, kuidas ollakse rahul seniste koolitustega ning milliseid koolitusi ning üritusi võiks raamatukogu tulevikus pakkuda.

Ankeet sisaldas kolme sissejuhatavat küsimust vastaja kohta ning 11 lühiküsimust, mille hulgas oli nii lahtisi kui ka vastusevariantidega küsimusi. Küsitlus valmis eestikeelse kirjanduse ja avalike suhete osakonna koostöös ning viidi läbi vabatahtlike kaasabil Täiskasvanud Õppija Nädala raames 15.10–19.10.2012. Lugejad said küsitlusele vastata raamatukogus kohapeal. Kokku vastas küsimustikule 93 inimest.


Küsimustiku abil soovisime teada:

- kas inimesed on kursis raamatukogu poolt pakutavate koolituste/üritustega;
- millisest koolitusest/üritusest tuntakse puudust;
- rahulolu koolituste ja üritustega;
- kuidas saadakse koolituste/ürituste kohta infot;
- milliste kanalite kaudu soovitakse infot saada.

 

Kokkuvõte
 

Andmed vastajate kohta

1.    Vastajate sooline jaotus
Mees: 24 
Naine: 69

2.    Vastajate vanuseline jaotus

Vanus Vastajaid
... -15 a 1
16-18 a 10
19-25 a 13
26-40 a 11
41-62 a 30
63-... a 28


3.    Vastajate tegevusvaldkond

Tegevusvaldkond Vastaja
Töötav 41
Töötu 1
Õpilane 11
Üliõpilane 10
Pensionär 27
Kodune 1
Muu 2

 

Sisulised küsimused koolituste kohta

4. Kas olete osalenud mõnel raamatukogu koolitusel?*

Jah: 9
Ei: 82

*Üks inimene ei vastanud sellele küsimusele; üks vastaja oli osalenud TTÜ raamatukogu infootsingu koolitusel ning seda vastust ei arvestatud.

5.     Mis koolitus see oli?
Arvutikoolitus (2); Arvuti algõpe 50+ (2); Ole kaasas (1); info otsimine TTÜ raamatukogus; üks lugeja vastas, et meie raamatukogus pole osalenud (1); ESTERi koolitus (3); ei mäleta (1).

6.    Kas jäite koolitusega rahule?
Kõik 9 vastajat jäid koolitusega rahule ning rahulolu põhjuseks toodi – sain tunduvalt targemaks;  jäin rahule, sest seda läheb vaja (ESTER koolitus); hea õpetaja.

7.    Millisel koolitusel te sooviksite osaleda? Mis teema pakub huvi?

•    Arvutikoolitused: andmebaasid; internetist just teda huvitava info otsimine (nt filmide allalaadimine); infootsingud internetis; ELLU võimalused; Minu ESTER koolitus; ESTER koolitus; teksti- ja tabelitöötlus; .exe programmi avamine arvutis; kuidas logida oma andmetega ESTERisse ja näha kui palju raamatuid on loetud; kuidas fotoaparaadist pilte arvutisse panna; e-teenuse koolitus.

•    Erinevad temaatilised koolitused: õigusaktide alane koolitus; esoteerika; alternatiivmeditsiin; kirjandushuvi; koolitused, mis puudutavad meediat, ajakirjandust; logistika; kultuur; suguvõsauurimine; puutöö; täiskasvanute õppimise võimalus; lihtsustatult ettevõtluse alased koolitused; laste pedagoogika; haridus; sotsiaalteemad; psühholoogia; midagi spordi teemal, liikumine; arhitektuur; psühholoogia; tervisealased teemad.

•    Keelekoolitused: vene keel; eesti keele õpe; laste inglise keele erakoolitus.

•    Raamatukoguga seotud: tutvuda raamatukogu võimalustega; kuidas orienteeruda riiulite vahel, et leida õige raamat; kunstikoolitused (-tegevused)  täiskasvanutele näiteks loetud või tutvustatud raamatute baasil.

8.    Kas olete huvitatud pigem rühma-või individuaalkoolitusest? 
Rühmakoolitus (10); oleneb teemast (1); individuaalkoolitus (11); rühmakoolitus lastega (3-4 aastased).

Sisulised küsimused ürituste kohta 


9.     Kas olete osalenud mõnel raamatukogu üritusel?

Jah: 31
Ei: 62

10.    Kas jäite üritusega rahule?
 
7 vastasid „jah“, ülejäänud 24 ei vastanud sellele küsimusele.

11.    Millisel üritusel te sooviks osaleda?

•    Raamatulaat; raamatututvustused (kokaraamatud, reisiraamatud); kellaviiene külaline (kui on huvitav); erinevate ühiskonnategelastega kohtumised; uute ilmuvate raamatute tutvustamine; „Raamatuga kevadesse“; kirjanikega kohtumised; kirjanike õhtud (nt Kaur Kender); lastele tuleb külla tegelane raamatust (nt Pipi, Lotte); kohtumine kirjanikega; kirjanik raamatut tutvustamas; luuleõhtud; (autori) tähtpäev; Sibulatuur; jalutuskäik; biblioteraapia.


•    Muusikaüritused: kontsert; esmaspäevased klaveriõhtud; koos selgitusega, veel parem elav muusika (nt M. Poll); muusikaüritused (H. Hanson, S. Sisask).


•    Temaatilised: midagi esoteerikast; erinevaid linnaosasid tutvustavad üritused; transpordi kohta; sensitiivide esinemine; majandusest midagi; keeled; spordi teemal; kunstiline tegevus loetud raamatute alusel; näitused; ekskursioonid.

12.    Kust saate te ürituste/koolituste kohta infot?
Kodulehelt, kohapealt, internetist, korraldajad saadavad, kohapeal raamatuid laenamas käies; plakatid;

13.    Kust sooviksite infot saada?
Ajaleht Pealinn; Facebooki lehekülg; raamatukogu seintelt, tahvlitelt.
 


Küsitluse kokkuvõte

Väga väike hulk küsitletud inimestest oli raamatukogu koolitustel osalenud või teadis üldse nende olemasolust. Kõikide küsitletute käest uuriti, millised koolitused neile huvi pakuksid ning tutvustatud raamatukogus pakutavaid koolitusvõimalusi. Küsitluse käigus selgus, et mitmeid vastajate poolt soovitud koolitusi raamatukogu juba pakub, info selle kohta ei ole lihtsalt inimesteni jõudnud. Sellised koolitused on näiteks: internetist ja andmebaasidest info otsimine, Minu ESTER-i kasutamine, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine, e-teenuste koolitus, suguvõsa uurimine. Paljud vastajad pakkusid välja konkreetsemaid teemasid, mille kohta sooviksid koolitust saada. Ehk saaks siinkohal kasutada raamatukogu vabatahtlike abi? Tundub, et vastajate huvideks olid tihti esoteerika ja alternatiivmeditsiin ning spordi- ja liikumisteemad. Samuti tuntakse huvi võõrkeelte õppimise vastu. Individuaal- ja rühmakoolituste soovijad jagunevad pooleks, üks vastaja leidis ka, et koolituse läbiviimise vorm peaks olema kooskõlas koolituse teemaga.

Raamatukogu üritustel osalejaid oli vastanutest täpselt kolmandik ehk märgatavalt rohkem kui koolitustel osalejaid. Kõige rohkem sooviksid inimesed osaleda erinevatel kirjandust ja kirjanikke tutvustavatel üritustel: uute raamatute esitlustel, autorite tähtpäevade tähistamisel, kohtumisõhtutel kirjanikega. Samuti mainiti ära lasteüritused, mis seotud hetkel populaarsete lasteraamatute tegelastega. Ka ürituste osas pakuti välja erinevaid teemasid, näiteks esoteerika ja spordi valdkonnast. Oma koha inimeste südames on leidnud traditsioonilised muusikaüritused, näiteks klaveriõhtud ja kontserdid.

Raamatukogu ürituste ja koolituste kohta info saamise kohtadena märgiti ära kõik kanalid, mida siiamaani kasutatud on. Kõige mugavamad kohad, kust lugejad aga sooviksid infot saada on ajaleht Pealinn ja raamatukogu Facebooki konto. 


 

← Tagasi    ↑ Üles