Lugejate eelistused ja vajadused kasutajakoolituse valdkonnas

20. jaanuarist 16. märtsini 2014 toimus Tallinna Keskraamatukogus kasutajakoolitusel osalejate seas küsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada lugejate eelistused ja vajadused kasutajakoolituse valdkonnas.

Küsitlusele sai vastata eestikeelse kirjanduse osakonnas ja haruraamatukogudes kohapeal ning raamatukogu koduleheküljel. Ankeet sisaldas vastusevariantidega ja lahtisi küsimusi ning koosnes küsimustest vastajate tausta kohta, tagasisidest läbitud koolituste kohta ja eelistustest tulevaste koolituste suhtes. Küsitlusele vastas 66 inimest.

 

ANDMED VASTAJATE KOHTA

Sooline jaotus:

Mees: 15 (23,4%)
Naine: 49 (76,6%)

Kaks inimest ei vastanud sellele küsimusele.


Vanuseline jaotus:

Vanus Osalejate arv/protsent
19 – 25 1 (1,5%)
26 – 40 6 (9,2%)
41 – 62 15 (23,1%)
63 - ... 43 (66,2%)


Üks inimene ei vastanud sellele küsimusele.

 

Haridustase:

 • Põhiharidus: 3 (4,5%)
 • Keskharidus: 14 (21,2%)
 • Keskeri-haridus: 20 (30,3%)
 • Kõrgharidus: 29 (43,9%)

Tegevusvaldkond:

 • Üliõpilane/töötan: 2 (3%)
 • Pensionär/töötan 16 (24,2%)
 • Töötan: 18 (27,3%)
 • Pensionär 30 (45,5%)

 

VASTUSED LÄBITUD KOOLITUSTE KOHTA


Millisel koolitusel osales:

 • Arvuti algõpe: 20 (30,8%)
 • Internet ja infoallikad: 14 (21,5%)
 • Tahvelarvutite kasutamise koolitus: 10 (15,4%)
 • ID-kaardi kasutamine: 7 (10,8%)
 • Facebooki algõpe: 6 (9,2%)
 • Muu: 5 (7,7%)
 • E-teenused: 3 (4,6%)

Üks inimene ei vastanud sellele küsimusele.

Variandi Muu all märgiti: Excel, arvutiabi, Windows 8 kasutamise konsultatsioonid, sülearvuti seadistus, e-postkasti kasutus.


Koolituse asukoht:

 • Eestikeelse kirjanduse osakond: 38 (61,3%)
 • Mõni haruraamatukogu: 24 (38,7%)

Neli inimest ei vastanud sellele küsimusele.

Koolituse formaat:

 • Rühmakoolitus: 40 (61,5%)
 • Individuaalkoolitus: 25 (38,5%)

Üks inimene ei vastanud sellele küsimusele.

Koolituse kestus:

 • Kuni 1 tund: 17 (26,2%)
 • Kuni 2 tundi: 46 (70,8%)
 • Kuni 4 tundi: 2 (3,1%)

Üks inimene ei vastanud sellele küsimusele.

Koolituse tempo:

 • Sobiv: 59 (95,2%)
 • Liiga kiire: 3 (4,8%)

Neli inimest ei vastanud sellele küsimusele.

 

Järgneva küsimuse puhul hinnati läbitud koolituse kohta käivaid väiteid skaalal 1-st 4-ni ja arvutati välja keskmine näitaja iga väite kohta. Mida suurem on saadud tulemus, seda tugevamini antud väitega nõustuti (1 – üldse ei nõustu ja 4 – täielikult nõustun).

  Vastajaid Keskmine
Koolitus sisaldas piisavalt praktilist tegevust 58 3,47
Koolitus oli hästi ette valmistatud 57 3,68
Koolitaja rääkis piisavalt selgelt 59 3,73
Sain vastused kõikidele oma küsimustele 58 3,57
Plaanin koolitusel omandatut tulevikus kasutada 60 3,75


Soovitaksin koolitust teistele:

Jah: 60 (98,4%)
Ei: 1 (1,6%)

Viis inimest ei vastanud sellele küsimusele.

 

EELISTUSED TULEVASTE KOOLITUSTE OSAS

 • Koolitus võiks kesta:

kuni 1 tund - 15 (25,4%)
kuni 2 tundi - 30 (50,8%)
kuni 4 tundi - 13 (22%)
üle 4 tunni - 1 (1,7%)

Seitse inimest ei vastanud sellele küsimusele.

 • Koolitus peaks sisaldama iseseisvat ülesannet testimaks omandatud teadmisi:

Jah: 49 (84,5%)
Ei: 9 (15,5%)

Kaheksa inimest ei vastanud sellele küsimusele.

 • Olen huvitatud võimalusest Interneti vahendusel iseseisvalt läbida raamatukogu poolt pakutavaid koolitusi:

Jah: 45 (71,4%)
Ei: 18 (28,6%)

Kolm inimest ei vastanud sellele küsimusele.

 • Mida muudaksin koolituse juures?

Neli vastajat ei soovinud midagi muuta. Kaks vastajat soovisid pikemat koolitust ja veel kuus vastajat muudaksid koolituse kestust, aga ei oldud täpsustatud, mis suunas. Üks vastaja palus rohkem praktilisi ülesandeid ja üks vastaja soovis, et koolitus võiks olla mitmes osas. Üks vastaja avaldas soovi Interneti vahendusel iseseisvalt läbida raamatukogu poolt pakutavaid koolitusi. Lisaks tänati võimaluse eest osaleda tasuta arvutikoolitusel.

 • Millisel teemal veel sooviksin raamatukogus koolitust?

Mitmed vastajad tõid esile teemasid, millel raamatukogu juba pakub koolitusi.

Kaks vastajat tundsid huvi e-raamatute teemalise koolituse vastu. Üks vastaja kuidas võidelda viiruste-häkkeritega. Üks vastaja soovis kesktaseme arvutikoolitust ja üks tahtis õppida mälupulga kasutamist. Üks vastaja avaldas arvamust, et võiks olla linkide kogu teistes maailma raamatukogudes pakutavatest e-koolitustest. Paluti koolituse kordust.

 

KOKKUVÕTE

Küsitlusele vastas 66 inimest, kellest kolmveerand on naissoost ja 66% on vähemalt 63 aastat vana. Kuni 40 aastaste osakaal on vaid 10%. 95% osalejatest on vähemalt kesk(eri-)haridusega ja ligi pooled on kõrgelt haritud. Natuke alla poole vastajatest on pensionärid, ülejäänud kas töötavad, on töötavad pensionärid või õppivad töötajad.

Kõige populaarsemad koolitused olid arvuti algõpe (20 vastanut) ja Internet ja infoallikad (14), milledest võttis osa üle poole vastanutest. Üle 60% koolitustest toimusid eestikeelse kirjanduse osakonnas ja samuti üle 60% vastanutest osalesid rühmakoolitusel. Kui ligi kolmveerandi toimunud koolituste kestuseks oli märgitud kuni kaks tundi ja veerandi koolituste puhul kuni üks tund, siis ligi veerand vastajatest avaldas arvamust, et koolitus võiks kesta kuni neli tundi või enam, poolte vastajate arvates kuni kaks tundi ja veerand vastajad eelistab kuni ühetunnist koolitust.

Peaaegu kõigi vastajate jaoks oli koolituse läbiviimise tempo sobiv, vaid kolme rühmakoolitusel osalenud inimese jaoks liiga kiire.

Koolituste läbiviimisele anti kõrgeid hinnanguid, mida iseloomustab kõige paremini asjaolu, et kõik vastajad peale ühe soovitaksid läbitud koolitust teistele. Ainuke inimene, kes ei soovitaks raamatukogu koolitust teistele, ei soovinud kahjuks oma otsust põhjendada.

Koolitusel osalejatel on huvi ka iseseisvalt Internetis läbida raamatukogu poolt pakutavaid koolitusi. Lisaks said vastajad vabas vormis teha ettepanekuid koolituste muutmise ja uute koolitusteemade osas, kuid kahjuks väga vähesed kasutasid selleks võimalust.

 

 


 

← Tagasi    ↑ Üles