Lugeja rahulolu eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuse ja lugemissaali teenustega

2009. aasta esimesel poolel viis eestikeelse kirjanduse osakond oma kojulaenutuse ja lugemissaali kasutajate seas läbi rahulolu-uuringu.

Küsimustiku eesmärgiks oli välja selgitada meie osakonna külastajate arvamus osakonnast, teenustest, teenuste kvaliteedist, aga ka meie osakonnast üldse - raamatukogu füüsilisest keskkonnast, lahtiolekuaegadest. Pea iga küsimuse juures oli vastajal võimaldatud kirjutada ka enda arvamus või sobilik vastusevariant, et saadud informatsioon oleks piisavalt täpne ja inforikas.

 

Vastajad

Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna poolt läbi viidud uuringule vastas 106 lugejat. Vastajatest 74% olid naised. Vastajaid oli kõikidest vanusegruppidest, kuid enim vastajaid kuulus vanusegruppi 16-25 aastased (43). Enamus vastanuist on kas õpilased (37) või üliõpilased (27), tööealised (24) või pensionärid (18).

 

Raamatukogu külastamine ja kasutamine

Enamus vastanuist külastab raamatukogu 1-2 korda kuus (62). Paar korda nädalas külastab meid 28 vastanut, iga päev 4. Harvem kui kord kuus külastab raamatukogu vastanutest 12.
Peamine eesmärk, miks raamatukokku tullakse, on ülekaalukalt kirjanduse koju laenutamine (99 vastust). Kuid kõiki küsitluses välja toodud raamatukogu kasutamise eesmärke oli nimetatud ja need on näha alljärgnevas tabelis. 3 vastanut on valinud ka vastusevariandi „Muu” ja täpsustanud seejuures raamatukogu külastamise eesmärki – raamatukogu tutvustamine oma õpilastele (õppekäik), kohapeal õppimine, filmide vaatamine muusikaosakonnas.


 

Rahulolu kirjanduse paigutusest teavitamisega, kirjanduse valikuga ja teoste kättesaadavusega

Kolm küsimust selgitavad rahulolu kogu sisu ja paigutusega:
• Kas viidad kirjanduse leidmiseks on Teile arusaadavad?
• Kas olete rahul kirjanduse valikuga?
• Kas olete rahul teose kättesaadavusega?
 

Enamus vastanuid on hinnanud oma rahulolu nende kolme punktiga heaks, kuid vähesed vastajatest avaldasid ka oma rahulolematust.
8 inimest ei ole rahul sellega, kuidas on viidad kirjanduse leidmiseks. Kahjuks ei ole ükski vastanu rahulolematust selgitanud ega põhjendanud.
12 inimest ei ole rahul kirjanduse valikuga ja nad on seda ka selgitanud. Selgitusi väikesteks võimalikeks rahulolematuse põhjusteks on andnud ka mõned vastajad, kes siiski üldiselt olid kirjanduse valikuga rahul. Mitmed vastajad on nimetanud erialakirjanduse vähesust (näiteks õigusalane kirjandus). On ka konkreetsemaid soove, näiteks – soome kirjandust võiks rohkem olla, ajakirjade valik võiks suurem olla ning lastekirjanduse maailmaklassikat leitakse vähevõitu olevat. Kaks vastanut on avaldanud ka soovi, et võõrkeelset kirjandust võiks rohkem olla, kuid et tegemist on eestikeelse kirjanduse osakonna küsitlusega, on vastajad ilmselt tähelepanuta jätnud.
Käesoleva punkti all analüüsitavast kolmest küsimusest on enim rahulolematust teoste kättesaadavuse osas. 19 vastanut ei ole rahul teoste kättesaadavusega. Peamised põhjused, mis välja tuuakse - soovitud raamatud on tihti välja laenutatud ja eriti uuemat kirjandust ei ole kohal. Soovi on avaldatud selleks, et raamatusarjad oleks eraldi välja toodud, et raamatuid ei pandaks alumistele riiulitele ning et internetis olevad viidad võiksid selgemad olla.

 

Teavikute ja informatsiooni otsimisel kasutatavad vahendid

Nelja küsimusega on uuritud:
• Kas kasutajad eelistavad ise otsida avariiulilt või küsivad abi raamatukoguhoidjalt
• Millisest osakonna kogust soovitud teavik on leitud?
• Milliseid allikaid kasutatakse info otsimiseks?
• Kas eelistatakse informatsiooni leida, kasutades andmebaase või raamatukoguhoidja abi?


Paljud vastajad on valinud esimese küsimuse puhul mõlemad vastusevariandid – kasutatakse nii avariiuleid iseseisvalt kui küsitakse vajadusel ka abi raamatukoguhoidjalt. Vastajatest, kes on valinud siiski vaid ühe variandi, on enamus (50) väitnud, et kasutab ise avariiuleid. 35 vastanuist pöördub raamatukoguhoidja poole.

Soovitud kirjandus on peamiselt leitud kojulaenutuse avariiulilt (84 vastust). Lugemissaalist kirjandust otsinutest 36 vastanut (ehk 75% lugemissaalist kirjanduse otsinutest) on leidnud selle avariiulilt ning kinnisest kogust on tellinud raamatu 12 vastanut.
80% vastajatest eelistab andmebaase kasutada iseseisvalt, raamatukoguhoidja abita.
Infootsingul kasutatavatest allikatest on kõige populaarsem e-kataloog ESTER. 16 vastust on antud variandile „Muud allikad” ning selle all on kõige enam nimetatud raamatukoguhoidjat. Kasutatavatest allikatest on nimetatud ka: Google, Neti, Vikipeedia.

 

Raamatukogu kasutajatele korraldatavad koolitused

Suurem osa vastanuist (66) ei soovi osaleda raamatukogus korraldatavatel koolitustel. Kõik nimetatud koolitused siiski on nendele, kes koolitusi sooviksid, huvipakkuvad. Mitmedki vastajad avaldasid soovi osaleda mitmel erineval koolitusel. Koolitustest osavõtmise soovid on ära toodud järgnevas tabelis:

 

Raamatukogu poolt pakutavad tasulised teenused

• Milliseid raamatukogu poolt pakutavaid tasulisi teenuseid kasutate?
• Milliseid teenuseid võiks veel olla?

Küsimusele, milliseid teenuseid võiks raamatukogu veel pakkuda, vastas 9 inimest. Neli vastajat soovis, et raamatukogus oleks kohvik, kaks inimest avaldasid soovi, et raamatukogus saaks teha värvikoopiaid ja –printe, ühe vastaja soov oli, et raamatukogul oleks kuller, kes tooks raamatud soovijaile koju ja toimetaks raamatukokku tagasi. Üks vastanu avaldas soovi, et raamatukogu oleks avatud 7 päeva nädalas ning üks vastaja pakkus välja idee, et punase täpiga (kohalkasutuses olevaid) raamatuid saaks teatud tasu eest üheks päevaks koju viia. 

 

Raamatute laenutähtajad

• Kas olete rahul teavikute (raamatute, ajakirjade, auviste) laenutähtajaga?
• Missugust laenutähtaja pikendamise viisi eelistate?
• Kas olete kasutanud teavikute järjekorda panemise võimalust?
Teavikute laenutähtajaga on rahul 90 vastanut, rahul ei ole 15. Üks vastaja on jätnud sellele küsimusele vastamata. Enamus rahulolematutest leiab, et tähtaeg on liiga lühike, ei jõua kõiki laenatud raamatuid õigeks ajaks läbi lugeda. Kuid üks vastaja on ka vastupidisel seisukohal – laenutähtaeg on liiga pikk, sageli peab liiga kaua teise lugeja poolt laenatud raamatu tagastamist ootama. Kaks lugejat on nimetanud, et plaatide laenutähtaeg – 1 nädal – on liiga lühike. Ka on soovitud võimalust raamatute tagastustähtaega 2-3 korda pikendada või avaldatud soovi, et laenutähtaeg oleks praeguse kolme nädala asemel neli nädalat. Ühes vastuses märgitakse, et vahel on olukord, kus „rohelise täpiga” raamatut (mille tavaline laenutähtaeg on 14 päeva) on riiulis 6-7 eksemplari, kuid pikemaks ajaks seda sellele vaatamata ei laenutata.
Raamatute tagastamistähtaegu pikendatakse kõigil võimalikel viisidel – nii telefoni kui e- posti teel, raamatukogus kohapeal kui ka Minu ESTERis:

Raamatutele järjekorda panemise teenust on kasutanud 43 vastanut. 16 lugejat, kes ei ole seda teenust kasutavad, leiavad, et neil lihtsalt pole olnud selleks vajadust. Kaks vastanut ei ole olnud teadlikud sellest võimalusest. Mitmed vastanud on kirjutanud, et kui kohal ei ole teavikut, mida nad algselt soovisid, leiavad nad sellele asenduseks mõne teise. Üks vastaja on alati kõik soovitu saanud ja pole seepärast pidanud ennast ühelegi raamatule järjekorda panema.

 

Raamatukogus korraldatavad raamatute väljapanekud

• Kas raamatute temaatilised väljapanekud on Teie arvates huvitavad?
• Missugustel teemadel väljapanekuid sooviksite?
59 lugejat hindavad raamatukogus olevad raamatute väljapanekud huvitavateks. Mõned seda teinud on ka lisanud vaba vastuse ossa, et need on väga huvitavad ja sealt on lihtne ja mugav huvitavat kirjandust koju viimiseks leida. Väga suur hulk vastanuist – 40- ei ole raamatute väljapanekuid kahjuks üldse vaadanud. Mitu lugejat ütleb, et kuna peale tööd kiirustatakse raamatukogust läbi, et endale kirjandust laenata, ei ole neil lihtsalt aega ja jaksu väljapanekutesse süveneda. Neli vastajat leiab, et väljapanekud ei ole huvitavad.
26 vastanut pakub välja ideid, mis teemadel raamatute väljapanekuid võiks teha. Mitmetel nendel teemadel on raamatukogus juba väljapanekuid olnud, aga tuleb kindlasti edaspidi veelgi. Olgu siin mõned pakutud teemad nimetatud: fantaasia, loodus, meditsiin, ajalugu, kunstnikud, tervis, budism, fotograafia, muinasjutud, eri rahvaste kultuur, keskkond, Läänemeri, kultuurilugu, õigus, noorte probleemid jne.

 

Rahulolu raamatukogu koduleheküljega ja e-teenustega

• Mis eesmärgil kasutate Tallinna Keskraamatukogu kodulehekülge?
• Kas olete raamatukogu kodulehega rahul?
• Kas olete teinud päringuid interneti (e- posti) teel?
• Kas jäite e- teenindusega rahule?
Kõiki küsitluses pakutud kodulehekülje kasutamise eesmärke oli ka vastusevariantideks valitud:

 

98% raamatukogu kodulehekülge kasutanutest on sellega rahul. Rahul ei ole 2 vastajat. Üks vastanu leiab, et raamatukogu lahtiolekuajad võiksid olla kodulehel paremini nähtavad. Üks vastanu kirjutab, et kõiki võimalusi, mis lugejatel on, ei ole kodulehel märgitud (näiteks võimalus tagastada laenatud teavik ükskõik millisesse haruraamatukokku).
Interneti (e- posti teel) on päringuid teinud vaid 20 vastanut. Peamise selle mittekasutamise põhjusena nimetatakse, et selle järgi pole olnud vajadust – meeldib vahetu suhtlemine, raamatukogus käiakse nagunii ja siis saabki raamatukoguhoidja käest vajalikku infot. 3 inimest ei teadnud, et nii e- posti teel kui kodulehekülje kaudu saab raamatukoguga suhelda.
E- teenuseid kasutanutest 94% on jäänud sellega rahule. Rahulolematust on põhjustanud asjaolu, et Minu ESTERisse ei ole saadud sisse logida, et ilukirjandusele ei saa end järjekorda panna ning et e- teenustest ei oldud teadlik.


 

 

Raamatukogu füüsiline keskkond

Füüsilise keskkonnaga rahulolu küsimusega uuriti rahulolu raamatukogus oleva valgustusega, interjööriga, ventilatsiooniga jm füüsiliste teguritega. Küsimusele vastas 100 ankeedi täitnut, neist 94 hindas selle heaks. 6 vastanut, kes ei hinnanud füüsilist keskkonda rahuldustpakkuvaks, oli välja toonud järgmised asjaolud: raamatukogu võiks olla suurem, siin võiks olla sohvad, lugemissaali valgustus võiks olla parem, välisuks käib liiga raskelt, talvel on raamatukogus liiga külm ja suvel jälle liiga palav. Sooviti, et raamatukogu oleks hubasem ja lärm siin väiksem. Ka rahulolevad kasutajad on täiendanud oma vastust, kirjutades näiteks, et raamatukogu on väga ilus, puhas ja hubane.

 

Teenindus raamatukogus

• Kas päringuga raamatukoguhoidja poole pöördudes olete saanud ammendava vastuse?
• Kas tundsite raamatukogu külastamisel end oodatud lugejana?
• Kas olete rahul teeninduse kvaliteediga?

Mitmed vastajad on kirjutanud, et raamatukoguhoidjad on tublid, sõbralikud ja abivalmid. Paar vastajat on siiski leidnud, et mõni teenindaja on vahel nipsakas ning et töötajad võiksid rohkem naeratada. Üldiselt kriitilistest märkustest palju rohkem on jagatud teeninduse osas meie osakonna töötajatele kiidusõnu – hinnatud on nende sõbralikkust, abivalmidust, kiirust, lahkust ja teenindusvalmidust.

 

Raamatukogu lahtiolekuajad

Uuringus on küsitud ka vastajate soove selles osas, mis aegadel võiks raamatukogu avatud olla. Vastamiseks võis valida kolm võimalikku lahtiolekuaega või pakkuda enda poolt soovitud aja. Tulemused on näha järgnevas tabelis:

Lugejate poolt pakutud raamatukogu lahtiolekuajad on järgmised: 8.00-19.00, 8.00-20.00, 8.00-21.00, 9.00-19.00 (kahel korral), 9.00-20.00 (kolmel korral), 10.00-20.00 (kolmel korral), 12.00-19.00 ja 13.00-22.00. Üks vastaja kirjutas lihtsalt, et raamatukogu võiks kauem lahti olla, üks vastaja arvas, et raamatukogu peaks olema avatud 24/7.

 

Soovitusi ja ettepanekuid

Ettepanekute ja soovituste lahtine küsimus oli täidetud 37-l vastajal.
Paljud ei teinudki otseselt selle punkti all ettepanekuid, vaid ütlesid raamatukogu kohta lihtsalt midagi head ja innustavat – olete tublid ja olge seda ka edaspidi; kõik on väga hästi korraldatud, edu edaspidistes ettevõtmistes; väga sõbralik raamatukogu; väga hea ja hubane koht, kuhu tulla; väga tublid olete, parimad soovid teile; jätkake samas vaimus, good luck; südamest tänan kõiki töötajaid, teenindus on suurepärane ja kõik töötajad väga vastutulelikud – suur, suur tänu; olen sage külastaja, olen teie raamatukoguga ja raamatute valikuga rahul; raamatukogu rahuldab täiesti minu ootusi – mitmekesine valik, abivalmis ja sõbralik teenindus – edu; suur tänu.

Kuid on tehtud ka ettepanekuid:
• Enimloetavad raamatud võiksid kogu päeva seista eraldi riiulil (enne remonti oli nii) või kärudes;
• 5-10 minutilisi koolitusi võiks rohkem teha;
• Raamatukogu saalides võiksid olla nii lauad- toolid kui ka mugavad tugitoolid ja sohvad;
• Oleks meeldiv, kui ilmuv uudiskirjandus jõuaks kiiremini raamatukogusse ja enam eksemplare;
• 1-2 päeva nädalas võiks raamatukogu kauem lahti olla (nimetatud kolmel korral);
• Värvikoopiate tegemise võimalus võiks olla;
• Võiks laieneda võõrkeelsele kirjandusele;
• Heli ja videosalvestiste laenutustähtaeg võiks olla pikem (nimetatud kuuel korral);
• Koolikirjandust võiks olla rohkem. Väga tülikas on käia haruraamatukogudes seda otsimas, kuid positiivne on see, et tagastada võib ühte paika;
• Raske on leida biograafilisi raamatuid, kuna ei tea, kus rubriigis need on. Nõutumaid raamatuid võiks registreerida laenutusjärjekorda (näiteks Tartu keskraamatukogu teeb seda);
• Kolmandal korrusel, mis on mõeldud enda arvuti kasutamiseks, võiks olla kõrgemad lauad – selg jääb kangeks;
• Raamatukogu võiks olla avatud ka esmaspäeviti;
• Võiksite vastu võtta uusi raamatuid eraisikutelt;
• Võiks olla avatud ka pühapäeval mõni tund;
• Külastajatele võiks rohkem naeratada;
• Võiks olla päris väikestele, 0-4 aastastele, eraldi osakond;
• Armastusromaanide valik võiks uueneda. Poes on juba ammu uusi saada;
• Ei leia üles „Varraku” uudistõlkeid;
• Sarjade puhul ei ole kirjastused sageli märkinud järjekorda;
• Liiga palju on naistekaid, lausa virnade viisi. Samas aga Moodne Aeg sarja uusi raamatuid ei ole võimalik kätte saada. Vähem võiks tellida mõttetuid naistekaid (Sandra Brown);
• Raamatukogus võiks olla võimalus väiksemate kunstinäituste vaatamiseks.

 


 

← Tagasi    ↑ Üles