Koolitusvajaduste küsitlus Tallinna Keskraamatukogu kasutajatele

22. novembrist 2010 kuni 22. detsembrini 2010 viidi Tallinna Keskraamatukogu kõikides haruraamatukogudes ja teenindusosakondades läbi lugejaküsitlus koolitusvajaduste kohta. Ankeete sai täita nii raamatukogus kohapeal kui ka Tallinna Keskraamatukogu koduleheküljel.

Küsitluse eesmärgiks oli raamatukogu kasutajate kaasabil välja selgitada, kuidas ollakse rahul seniste koolitustega ning milliseid koolitusi võiks raamatukogu tulevikus pakkuda. Ankeet sisaldas küsimusi nii vastuse variantidega kui ka neid, millele oli võimalik lugejal ise pikem vastus kirjutada.

 

1. Vastajad

Küsitlusele vastas 88 raamatukogu kasutajat, kellest 27% olid mehed ja 73% naised. Kõige rohkem oli vastanuid vanusegrupist 41-62 aastat ja kõige vähem 26-40 aastat.
 

 

Enamus vastajatest käis tööl, samuti oli vastanute seas töötuid, pensionäre, õpilasi ja koduseid. Mõni vastanu oli õppiv töötaja, töötu või töötav pensionär.

66% vastanutest külastasid haruraamatukogusid, 18% teenindusosakondi, 16% nii osakondi kui ka haruraamatukogusid.

 

1.

 

 2. Senine osalemine koolitustel

88st vastanust oli raamatukogus korraldatavatel koolitus(t)el osalenud 34 inimest

 

Kõik osalenud jäid koolitus(t)ega rahule. Toodi välja järgmised positiivsed aspektid:

 • sain kõik vastused,
 • sain tarvilikku infot, abi ja oskusi,
 • väga sisukas ja õpetlik tund,
 • õppimine on tehtud igati lihtsaks ja arusaadavaks,
 • väga meeldiv ja hea juhendaja,
 • juhendaja on väga abivalmis, kannatlik, heatahtlik ja sõbralik,
 • head, kannatlikud ja lahked töötajad,
 • õpetajal on minu jaoks piisavalt aega.

Mitmed osalenud avaldasid soovi veel edasi õppida. Üks vastanu tõi välja, et raamatukogus toimuvaid koolitusi peaks nimetama pigem konsultatsioonideks kui koolitusteks.

Kõige enam oli vastanute seas tööotsijate koolituse läbinuid (18). 
 

 

54 inimest ei olnud koolitustel osalenud, neist 58% ei teadnud, et raamatukogus toimuvad koolitused, 17% ei ole leidnud koolituste jaoks aega. Kordagi ei valitud koolitusel mitteosalemise põhjuseks ebasobivaid koolitusaegu ning et ei meeldi raamatukokku tellitud professionaalsed koolitajad/esinejad.

 • Muude põhjustena toodi välja:
 • puudus julgus koolitustel osalemiseks,
 • ei ole tundnud vajadust, sest vajaduse korral olen piisavalt abi saanud,
 • varem ei olnud aega, nüüd oleks võimalik koolitustest osa võtta,
 • ma juba tean kõike, mida koolitustel käsitletakse,
 • ei ole leidnud mulle vajalikku koolitust,
 • ei tea, missugused koolitused toimuvad
   

 

3. Ootused koolituste suhtes

68 vastanut avaldas arvamust koolituse kestuse kohta, neist 37% leidis, et koolitus peaks kestma kaks tundi, 27% arvas sobivaks koolituse kestuseks kuni üks tund. Samuti arvasid mõned vastajad, et koolitused võiksid olla mitmepäevased, nt nelja kuu jooksul 32 tundi.

 
Koolituste toimumiste päevadeks pakuti kõiki nädalapäevi. Kõige eelistatum oli laupäev (30 vastanut), järgnesid kolmapäev ja neljapäev (mõlemal 24 vastanut). Viiele vastajale sobisid koolitusteks kõik nädalapäevad. Vastanutest 22 arvas, et koolitused võiksid toimuda algusega kell 10.00, 21 vastanut leidis, et sobivaks alguskellaajaks on 12.00. Kahele vastanule sobisid kõik pakutud alguskellaajad.

 

Vastanud tõid välja, et raamatukogu võiks pakkuda järgmisi koolitusi:

 • raamatukogu: raamatukogu kodulehe uuendamine, uuendused raamatukogus, raamatukogu kasulikkus, kuidas saada raamatukoguhoidjaks;
 • arvutialased teemad: arvuti algõpe, arvuti algõpe edasijõudnutele, arvutiõpe nii põhjalikult kui võimalik, tekstitöötlus, fototöötlus, eri formaatides failide salvestamine, tarkvara troubleshooting, Skype kasutamine, helistamine arvuti kaudu, ID-kaardi kasutamine ja dokumentide allkirjastamine, Word 1997, PowerPoint, Internet, panga tehingud, linna- ja riigi poolt pakutavate e-teenuste tutvustamine ning juhendamine, juurde oleks vaja saada kirja kirjutamise ja tööotsimise kogemusi;
 • kirjanduse teemad: ülevaade uutest õpetlikest lasteraamatutest, mis ka lastele huvi pakuvad ja lugema innustavad, kuidas leida sobilikku kirjandust, erinevate raamatute soovitused (ajalooline kirjandus, ulmeromaanid, muinasjutud jne), uute raamatute tutvustus, klassikaliste teoste üle arutlemine, erinevad kirjandusalased koolitused, millel esinevad vastava ala professionaalid (õpetajad, õppejõud, kirjanikud, kirjastajad jne);
 • õigusalased teemad: erinevad õigusalased teemad, riigiõpetus, riigi õiguslik-juriidiline olemus (seadused, lepingud, rahvusvahelised suhted jms);
 • keeleõpe: lastele eesti keele õpe, inglise keel (inglise keele põhiteadmised) ja rootsi keel, erinevad võõrkeeled.
 • muud: humanitaaralased üldharivad loengud, koolitused ajalookäsitlusest, loengud laste kasvatamise ja laste arengu teemadel, erinevad teemad psühholoogia valdkonnast, töö ja sotsiaaltöö alased koolitused, tugiisiku abilise koolitus, erivajadustega inimestele abi leidmine, meditsiini alased koolitused, Tallinna ettevõtlus ja ärivõimalused, kuidas teha innovatsiooni ja realiseerida oma ideid, liiklusohutus autojuhile ja jalakäijale, autojuhi kursused, etiketikoolitus igale vanuserühmale, noorte suunamine vaimsete väärtuste juurde - miks külastada näitusi, muuseume ja muid kultuuri- ja haridusasutusi. Samuti sooviti koolitusi erinevatel praktilistel teemadel. Kaks vastajat leidis, et koolitusi on juba piisavalt ning rohkemat ei vajata. Üks vastanu tõi välja: arvestades minu huvisid ja eelnevaid kogemusi ja oskuseid ning raamatukogu poolt võimaldatavat ei näe põhjust, miks raamatukogu peaks üldse koolitamisega tegelema.
   

4. Teadlikkus senistest koolitustest

Uuringus püüti välja selgitada, kas kasutajad teavad, milliseid koolitusi raamatukogu korraldab. 88st vastanust 40 teadis, et raamatukogus korraldatakse koolitusi tööotsijatele, 38 kasutajat teadis, et eakatele korraldatakse arvuti algõpet. Kõige vähem teati võõrkeelsete andmebaaside koolitust (6 vastanut).
 


5. Vastanute kommentaare ja ettepanekuid

Vastanud said teha ettepanekuid seniste ja tulevaste koolituste osas. Vastav lahter oli täidetud 34-l ankeedil.

Tehtud ettepanekud ja soovitused:

 • paluks rohkem reklaami:);
 • olen kõikidele pakkumistele avatud;
 • koolitada inimesi eraldi. See segab teiste tööd. Või siis reserveerida kõik arvutid koolituste jaoks;
 • raamatukoguhoidjad võiksid olla paindlikumad koolitusteemade suhtes;
 • raamatukogude arvutiprogrammide hulk võiks olla suurem;
 • üldharivaid loenguid sooviks;
 • arvan, et koolitused on väga teretulnud, sest paljud sooviksid teatud valdkonnas rohkem infot;
 • olen väga rahul tööotsija koolitusega ja sooviks, et see jätkuks edaspidi ka;
 • lühiloengud lastekasvatamisest. Meeldib väga, et lapsed tulevad raamatukokku nagu oma koju;
 • väga kasulikud teemad. Võõrkeelsete andmebaaside tutvustamine võiks huvi pakkuda;
 • koolituse grupid võiks koosneda max 6-8 inimesest ja peaks lõppema õppuri poolt vormistatud iseseisva tööga;
 • need tunduvad kõik olema väga vajalikud;
 • sobivad hästi. Võib olla kindel teema, algajatele;
 • praegused koolitused võiksid olla kasulikud eriti noorematele inimestele;
 • lektoriks võiks olla mõni poliit-partei harrastaja;
 • minu arvates võiks teie hoones olla eraldi klass selleks, et õppida teooriat mitte kohe praktika kallale tungimisega;
 • rohkem koolitusi vene keeles, lastele arenguvestlused;
 • ülespool toodud koolitused näevad välja väga huvitavad, kui oleks võimalik tahaks tulevikus nendest osa võtta;
 • koolitus aitaks pensionäril edaspidi kasutada arvutit maksete jm suhtlustegevuses;
 • individuaalsed tegevused (õppused);
 • soovin koolitusi igal laupäeval;
 • sooviks arvutikursuseid 1-2 korda nädalas;
 • oleneb, mida ja millal koolitatakse, võiks osa võtta küll;
 • rohkem informatsiooni kursustest ja koolitustest televiisoris ja raadios;
 • neist koolitustest, millest teadsin, pole olnud huvitatud. Teie pakutud nimekirjast oleksin huvitatud Tallinna e-teenuste tutvustamisest ja kasutamisest.
   

Mitmed vastanud tänasid raamatukoguhoidjaid huvitavate koolituste eest, avaldasid rahulolu, et saadud arvutialased teadmised on koolitatavaid aidanud, aga samas toodi välja, et seoses arvutiga on veel palju õppida. Lisaks toodi välja: olen alati saanud vajadusel abi ja nõuandeid; väga hea, jätkake samas vaimus.

Üks vastanu kirjutas: soovin jõudu ja vahendeid osutamaks koolitusvajajatele igakülgset õpetust. Informeeritum rahvas, arenenum riik.


 

← Tagasi    ↑ Üles