E-RAAMATUD
ETNOGRAAFIA JA FOLKLOOR
EUROOPA LIIT
HARIDUS
KEEL JA KIRJANDUS
KESKKOND JA LOODUS
KIRJANDUS INTERNETIS
KOHALIK ELU
MUUSIKA, FILM JA TEATER
RAAMATUKOGUNDUS, INFOTEADUS JA ARHIIVINDUS
RIIK JA KOHALIK OMAVALITSUS
SISSERÄNNE JA INTEGRATSIOON
STATISTIKA
TÖÖOTSIJATELE
 • CV Keskus  - Ühendab endas mahukaimat tööotsijate andmebaasi ning suurimat tööpakkumiste arvu
 • CV-Online - Internetipõhine värbamisettevõtete- ja tööportaal
 • Eesti Töötukassa - Portaal, kuhu on kokku koondatud tööpakkumised ning kogu vajalik informatsioon töötule inimesele erinevate võimaluste kohta (näiteks töötuna arvelevõtmine, karjäärinõustamine jne)
 • EkspressJob - Lihtne ja ilma üleliigse lisamaterjalita keskkond, mis pakub haritud ja kogemustega tööotsijatele mõeldud kuulutusi
 • EURES - Rahvusvaheline portaal, kust leiab töökohti üle Euroopa
 • Rajaleidja - Rajaleidja aitab nii noortel kui ka täiskasvanutel oma tulevikku planeerida
 • Tasuta kursused - Haridusministeeriumi info tasuta kursuste kohta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides
 • Tööinspektsioon – Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjoni info, kes teevad riiklikku järelvalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle
 • Töölepingu seadus – Töölepinguseadust tutvustav e-käsiraamat (avaldatud 2011. aastal)
 • Tööotsimise ja karjäärinõu e-kursus – Tasuta e-kursus nii neile, kes otsivad tööd, kui neile, kes soovivad oma tööelus muudatusi teha või otsivad uusi väljakutseid
 • Töötu käsiraamat (eesti keeles) Töötu käsiraamat (vene keeles) – Raamat sisaldab juhtnööre aktiivsele tööotsijale, nõuandeid tööturuteenuste kasutamiseks, käsitletakse majandusliku toimetuleku- ja tööõigusprobleeme
 • VÕTA portaal – Mõeldud kõigile, kellel on huvi varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise vastu
VARIA
 • EE Eesti Entsüklopeedia – Eesti Entsüklopeedia on veebipõhine teabevaramu, mis sisaldab üle 60 000 illustratsiooni ja 90 000 artikli
 • Eesti Muuseumite Infokeskus – Muuseumite tutvustus, lahtiolekuajad, asukohad jms
 • Eesti teadusinfosüsteem – Koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta
 • ERR uudised – Rahvusringhäälingu uudisteportaal
 • Google Scholar – Võimaldab otsida teaduslikku kirjandust akadeemilistelt kirjastajatelt, ülikoolidelt jms, nii täistekstide, veebiartiklite kui ka viidete näol
 • Hooandja – Ühisrahastuskeskkond loominguliste projektide toetamiseks
 • ID-kaart – Uue ajastu isikutunnistuse kasutamise veebijuhendid
 • Kunstiteadlikkuse keskus – MTÜ Sally Stuudio Kunstiteadlikkuse Keskuse kunsti(haridus)portaal. Portaali eesmärgiks on luua ligipääs kvaliteetsele kunstile üle Eesti – ka Kihnu, Kanepi ja Kiviõli inimestele
 • Mobiil-ID – Mobiil-ID kasutusjuhend
 • Puhka Eestis – Eesti ametlik turismiinfo
 • Terviseinfo – Töövahendid ja info tervise edendamiseks
 • Vikipeedia – Mitmekeelne projekt, mille eesmärk on luua kõigile vabalt kasutatav ja igaühe poolt täiendatav ning parandatav vaba võrguentsüklopeedia
 • World Factbook – Fakte majanduse, ajaloo, poliitika jm valdkondadest
VEEBIPÕHISED KOOLITUSED
 • COURSERA - Maailma parimate ülikoolide ja haridusasutuste tasuta veebikursused. Videokursused, interaktiivsed ülesanded. Võimalik on tunnistusi saada, punkte koguda. Materjalid on mitmetes keeltes
 • E-koolitused ja e-andmebaaside eestikeelsed kasutusjuhendid – Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu poolt koostatud e-koolitused ja e-andmebaaside kasutusjuhendid, koolitusmaterjalid viitamise, märksõnade, otsistrateegiate, otsitehnikate jm kohta
 • Infokirjaoskus – Tallinna Ülikooli Infoteaduste osakonna õppejõudude koostatud juhendmaterjal
 • Inspiratsioon - Blogi isikliku arengu toetuseks. Motivatsiooni tõstmise nipid, loovuse arendamine ja palju muud positiivset enese arendamiseks
 • ISE tutvustus – Artiklite andmebaasi ISE kasutamist juhendav video
 • KhanAcademy - Videoloengud, interaktiivsed  ülesanded paljudel teemadel. Põhjalikuma õppeprogrammi läbimiseks ja punktide kogumiseks on vajalik registreerumine. Khan Akadeemia raamatukogu vahendab lühiloenguid loodusteadustest, ajaloost, kunstist jm. Materjalid on mitmetes keeltes
 • Kontoritarkvara õppeprogrammid – MS Office 2007 ja MS Office 2010 ning Libre Office õppeprogrammid. NB! Neid videojuhiseid saab kasutada Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes kohapeal.
 • Repositoorium – E-õppematerjalide kogum, kust leiab igasuguseid huvitavaid õppematerjale erinevates formaatides erinevate valdkondade kohta nii teoreetiliste kui praktiliste teemade tarvis – hobusekasvatusest filosoofiani välja.
 • Sertkeskuse Youtube’i kanal – Sertifitseerimiskeskuse poolt koostatud digiallkirjastamise, ID-kaardi tarkvara ning juurdepääsutõendi paigaldamise ja turvalise dokumendivahetuse videojuhendid
 • TelePurk - Noorsootöö ja õppimise-alased loengud, seminaride salvestused
 • Ööülikool – Vikerraadio loengusari
ÕIGUS
 • Ametlikud Teadaanded – Ametlikud Teadaanded on elektrooniline väljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest ning mille tööd korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)
 • Eelnõude infosüsteem (EIS) - Töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. Peale riigisiseste dokumentide on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.
 • Eesti Õigusbibliograafia - Eestis ilmunud õigusalane kirjandus, Eesti õigusteadlaste tööd ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud raamatud (sh ka õigusaktid); ajakirja- ja kogumikuartiklid; bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd
 • Elektrooniline Riigi Teataja – Riigi põhiregister, mille kaudu on võimalik sooritada erinevaid otsinguid õigusaktidest
 • ELi õiguse kokkuvõtted – Veebisaidil esitatakse lühidalt, kättesaadavalt ja objektiivselt peamised Euroopa Liidu õiguse aspektid
 • ESTLEX - Eesti seaduste interaktiivne andmebaas. Õigusaktide andmebaas ESTLEX. Õigusaktide andmebaasis ESTLEX sisalduv informatsioon on koostatud AS Andmevara poolt ja põhineb Riigi Teataja materjalidel. Andmebaasis sisalduvad materjalid on mitteametlikud ja nende kasutamine on piiratud autoriõiguse seaduses sätestatuga.
 • Eur-LEX – Võimaldab kõikides Euroopa Liidu keeltes tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu Teatajale, liidu õigusele ja kohtupraktikale, rahvusvahelistele lepingutele ja paljule muule
 • Euroopa Liidu Kohus – Euroopa Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühetaoline kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides. Samuti lahendab see ELi liikmesriikide valitsuste ning ELi institutsioonide vahelisi vaidlusi. Üksikisikud, ettevõtted või organisatsioonid saavad samuti kohtu poole pöörduda, kui nad leiavad, et nende õigusi on ELi institutsiooni poolt rikutud
 • Õiguskeel – Tasuta ajakiri Justiitsministeeriumi veebilehel, peamine õiguskeelealase mõttevahetuse korraldaja ja keeleteabe levitaja